E-Book
งานพระราช- พิธีพระบรมศพ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รับสมัครตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ 2560
สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครตำรวจประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5,000 อัตรา
คู่มือ
จรรยาบรรณของตำรวจ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปณิธานความดี
ปีมหามงคล
ปณิธานความดี ปีมหามงคล
Warning of
Overstay
เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
แผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานครวจคนเข้าเมือง
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานครวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

.

ข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) เพื่อถวายเป็น…

02-12-2559 Hits:4 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (1 ธ.ค. 2559) เวลา 16.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานผาถ่าน ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี ...

Read more

ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

02-12-2559 Hits:4 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (1 ธ.ค. 2559) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ฝึกและออกกำลังกายประจำสัปดาห์

30-11-2559 Hits:4 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (30 พ.ย.2559) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.มานพ ใจปลา รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน พร้อมได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ (Sport Day) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ...

Read more

ประชุมข้าราชการตำรวจประจำเดือน พ.ย. 59 ณ ห้องประชุมด่าน ตม.เชียงแสน

30-11-2559 Hits:4 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (28 พ.ย. 2559) เวลา 20.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ประชุมข้าราชการตำรวจประจำเดือน พ.ย. 59 ณ ห้องประชุมด่าน ตม.เชียงแสน ด่าน ตม.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชา และอบรมประมวลจริยธรรมตำรวจ , กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนให้แผนกงานต่างๆ นำเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติมาในรอบเดือน และข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติราชการ เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานต่อไป โดยมีหัวข้อสำคัญที่นำมาชี้แจง ทำความเข้าใจและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ แก่ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ดังต่อไปนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องต...

Read more

ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมือง ให้แก่นิสิต นักศึกษา คณะนิติศาสตร…

30-11-2559 Hits:5 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (25 พ.ย. 2559) เวลา 09.00 น. – 16.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน , ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร , ร.ต.อ.ธีรชัย ยอดสนิท , ร.ต.อ.รุ่งเพ็ชรสัณห์ เฟื่องมณี รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมือง พิธีการ มาตรการ ขั้นตอน วิธีการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจบุคคลและพาหนะเข้า – ออกราชอาณาจักร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะครูและนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนได้นำศึกษาดูงาน ณ จุดตรวจถาวรท่าเรือบั๊ค และสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทรา...

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และปัญหาการค้ามนุษย…

30-11-2559 Hits:5 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (25 พ.ย.2559) เวลา 08.00-10.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และปัญหาการค้ามนุษย์ ในพื้นที่อำเภอเชียงของ ตามโครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และปัญหาการค้ามนุษย์ ในพื้นที่อำเภอเชียงของ” ร่วมกับศูนย์เพื่อน้องหญิง และศูนย์ประสานความร่วมมือคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี และป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอเชียงของ โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี โดยเริ่มเดินขบวนจากบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ถึงที่ว่าการอำเภอเชียงของ ...

Read more

ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

24-11-2559 Hits:7 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (24 พ.ย. 2559) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล…

24-11-2559 Hits:8 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (23 พ.ย. 2559) เวลา 15.00 น. – 19.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี และมีส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ บุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีถวายอาลัย ณ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) ...

Read more

ร.ต.ท.วีระศักดิ์ เอี่ยมศรี รอง สว.(อก.) ด่าน ตม.เชียงแสน ดำเนินรายก…

24-11-2559 Hits:7 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (23 พฤศจิกายน 2559) เวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. ภายใต้การอำนวยการ ของ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน , พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน โดยการควบคุมการปฏิบัติ ของ พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ ร.ต.ท.วีระศักดิ์ เอี่ยมศรี รอง สว.(อก.) ด่าน ตม.เชียงแสน ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง " ตม.พบประชาชน " โดยมี ดีเจ ฒ ผู้เฒ่า ร่วมควบคุม ระบบเสียง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสื่อสารประชาชน คลื่น FM. 96.00 MHz. ตั้งอยู่ที่ 609 ม.10 ต.เวียง อ.เชียงของ เชียงราย เนื้อหาโดยสังเขป - เล่าเรื่องงาน " รวมพลังแห่งความภักดี " ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรม...

Read more

ข้าราชการตำรวจ ร่วมงาน “ รวมพลังแห่งความภักดี ”

22-11-2559 Hits:8 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (22 พ.ย.2559) เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ และ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมงาน “ รวมพลังแห่งความภักดี ” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ สนามโรงเรียนเชียงของวิทยาคม อ.เชียงของ จว.เชียงราย โดยมี นาย ทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี ...

Read more

ร่วมงานวันกองทัพเรือ ณ หน่วยรักษาความสงบตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย อ.เชียง…

19-11-2559 Hits:8 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (18 พ.ย.2559) เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน,พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท. ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมงานวันกองทัพเรือ ณ หน่วยรักษาความสงบตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ...

Read more

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รรท.ผบช.ภ.5 …

19-11-2559 Hits:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (18 พ.ย.2559) เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รรท.ผบช.ภ.5 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง (ศปปข.) ส่วนหน้า อ.เชียงแสน โดยมี พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่านตม.เชียงแสน , พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท. ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมให้การต้อนรับ บริเวณท่าเรือหิรัญนคร เพื่อลงเรือตรวจภูมิประเทศตามลำน้ำโขง ...

Read more

ข้าราชการตำรวจร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์…

17-11-2559 Hits:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (17 พ.ย.2559) เวลา 07.00-10.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559 ร่วมกับศูนย์เพื่อน้องหญิง มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็กและมูลนิธิพิทักษ์สตรี และ ทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายการทำงานป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ฯ เพื่อรณรงค์สร้างกระแสและประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในพื้นที่ อ.เชียงของ จว.เชียงราย ณ ตลาดหาดบ้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

17-11-2559 Hits:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (17 พ.ย. 2559) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ราชการตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ร่วมกันปลูกต้นไม้

17-11-2559 Hits:9 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (16 พ.ย. 2559) เวลา 16.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปเกิดความประทับใจในการมาใช้บริการและส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีของด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ...

Read more

ฝึกประจำสัปดาห์และทำกิจกรรม 5 ส.

17-11-2559 Hits:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (16 พ.ย.2559) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.มานพ ใจปลา รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์) เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน และทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณอาคารที่ทำการฯ ...

Read more

ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รอง ผบช.ภ5 (ปป.1)

17-11-2559 Hits:78 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (16 พ.ย. 2559) เวลา 16.30 น. พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รอง ผบช.ภ5 (ปป.1)ได้มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย –ลาว 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) โดยมี พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก. ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก. ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับ

Read more

ร่วมกันดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง “รายการรู้ไว้ใช่ว่า โครงการ ด่าน ต…

17-11-2559 Hits:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (16 พ.ย. 2559) เวลา 14.๐๐ น. - 15.๐๐ น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย นางฐิติภา เอี่ยมศรี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ทต.เวียงเชียงของ ร่วมกันดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง “รายการรู้ไว้ใช่ว่า โครงการ ด่าน ตม.เชียงแสน พบประชาชน" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุชุมชน คลื่น FM. 96.75 MHZ ตั้งอยู่ที่ 609 ม.10 ต.เวียง อ.เชียงของ เชียงราย โดยมีเนื้อหาโดยสังเขป ดังนี้ - ถวายอาลัย ในหลวง ร.9 เสด็จสู่สวรรคาลัย - ภารกิจและเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ ด่าน ตม.เชียงแสน - ประเภทของเอกสารการเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร - ช่องทางที่กำหนด ให้เดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรได้ - การแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าว - การขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นก...

Read more

ร่วมประชุมทำแผนการทำงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่ อ.เชียง…

14-11-2559 Hits:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (11 พ.ย.2559) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์, พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร , ร.ต.อ.วินัย เชยบาน , ร.ต.อ.มานพ ใจปลา รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าร่วมประชุมทำแผนการทำงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่ อ.เชียงของ ร่วมกับศูนย์เพื่อน้องหญิง มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็กและมูลนิธิพิทักษ์สตรีองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ในเดือน พ.ย. 59 นี้ ณ ห้องประชุมด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

10-11-2559 Hits:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (10 พ.ย.2559) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ตรวจดูการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและถนน

08-11-2559 Hits:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (7 พ.ย.59) เวลาประมาณ 11.30 น. พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ประธานคณะกรรมการตรวจรับท่อระบายน้ำและถนน พร้อมด้วย ร.ต.อ.ยงยุทธ เขื่อนเพชร์ รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน คณะกรรมการ ได้มาติดตาม ตรวจดูการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและถนน พร้อมกำชับผู้รับเหมาให้ใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ...

Read more

ต้อนรับ นาย ทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ

08-11-2559 Hits:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อ 7 พ.ย.59 เวลา 9.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฏ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าร่วมงานต้อนรับ นาย ทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Read more

ร่วมใจทำโบว์สีดำ เพื่อแสดงความอาลัย แด่รัชกาลที่ 9” ตามโครงการ …

06-11-2559 Hits:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ ( 4 พ.ย. 59) เวลา 11.00 น. - 13.00 น. พ.ต.อ..ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตมเชียงแสน และข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ร่วมใจกันทำโบว์สีดำ เพื่อแสดงความอาลัย แด่รัชกาลที่ 9” ตามโครงการ "ตม.เชียงแสน ทำความดีถวายพ่อหลวง" สำหรับแจกข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไป ณ จุดตรวจผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ๔ ตามร้านค้า ชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเชียงของ เพื่อแสดงความอาลัยและแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ...

Read more

ร่วมใจทำโบว์ดำ เพื่อแสดงความอาลัย แด่รัชกาลที่ 9” ตามโครงการ "ต…

03-11-2559 Hits:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (3 พ.ย.59) เวลา 16.30 น. ข้าราชการตำรวจด่าน ตม .เชียงแสนร่วมกิจกรรม ตม.เชียงแสน ร่วมใจทำโบว์ดำ เพื่อแสดงความอาลัย แด่รัชกาลที่ 9” ตามโครงการ "ตม.เชียงแสน ทำความดีถวายพ่อหลวง" ณ หน้าอาคารที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงของ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไป ...

Read more

ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

03-11-2559 Hits:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (3 พ.ย.2559) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์)

03-11-2559 Hits:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (2 พ.ย.2559) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึกโดยมี ร.ต.อ.มานพ ใจปลา รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์) เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน ...

Read more

พ.ต.อ.รณกร ฤทธิ์รงค์ รอง ผบก.ตม.5 ตรวจราชการและระบบสารสนเทศ ของด่าน ต…

03-11-2559 Hits:8 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ ( 2 พ.ย. 2559 ) เวลา 09.00 น พ.ต.อ.รณกร ฤทธิ์รงค์ รอง ผบก.ตม.5 ได้มาตรวจราชการและระบบสารสนเทศ ตลอดการลงข้อมูลในระบบ Pibics เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของระบบและเพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ของจุดตรวจบุคคลและพาหนะ ของ ด่าน ตม.เชียงแสนทุกจุดตามแนวชายแดน ณ พื้นที่ อ.เชียงแสน จว.เชียงราย โดย พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปตลอดจนนำตรวจ ตามจุดตรวจต่างๆในพื้นรับผิดชอบ ...

Read more

พ.ต.อ.รณกร ฤทธิ์รงค์ รอง ผบก.ตม.5 ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความเรียบร้อยใน…

02-11-2559 Hits:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 1 พ.ย. 2559 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.รณกร ฤทธิ์รงค์ รอง ผบก.ตม.5 ได้มาตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความเรียบร้อยในการบริหารจัดการและการใช้ระบบสารสนเทศ ของด่าน ตม.เชียงแสน โดยมี พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการและการจัดการแผนรองรับระบบสารสนเทศ ของ ด่าน ตม.เชียงแสน และการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ของหน่วย ...

Read more

ข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการ "ตม.เชียงแสนทำดีถวายพ่อหลวง" …

29-10-2559 Hits:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 28 ต.ค.2559 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท. วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการ "ตม.เชียงแสนทำดีถวายพ่อหลวง" กิจกรรมการปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 28 - 30ต.ค.59 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดถ้ำผาคอก ต.ผางาม อ.เวียงชัย จว.เชียงราย เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทำความดีและนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ...

Read more

ร่วมกิจกรรมอุปสมบท ตามโครงการ ตม.เชียงแสน ทำดีถวายพ่อหลวง

29-10-2559 Hits:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 27 ต.ค.59 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอุปสมบท ตามโครงการ ตม.เชียงแสน ทำดีถวายพ่อหลวง ณ วัดสบสม ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย เพื่อให้ข้าราชการตำรวจด่าน ตม.เชียงแสน ได้น้อมนำคำสอนของพระองค์ไปใช้เป็นแบบอย่างในการทำงาน ในการครองตน ในการปฏิบัติธรรม ( ไปจำวัด ณ วัดถ้ำผาคอก ต.ผางาม อ.เวียงชัย จว.เชียงราย ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.2559 รวม 19 วัน ) ...

Read more

พร้อมกันกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์

27-10-2559 Hits:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 27 ต.ค. 2559 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และได้มอบชุดขาวให้กับข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ตามโครงการ “ตม.เชียงแสน ทำดีถวายพ่...

Read more

ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบา…

27-10-2559 Hits:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำคณะข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมลงนาม ถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ณ อาคารที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน ...

Read more

ข้าราชการตำรวจร่วมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพร…

25-10-2559 Hits:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 21 ต.ค. 2559 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ...

Read more

ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

20-10-2559 Hits:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (20 ต.ค. 2559) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ร่วมพิธีกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปร…

20-10-2559 Hits:9 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ 19 ต.ค.59 เวลา 16.30 น. ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน (ด้านอำเภอเชียงแสน) ได้เข้าร่วมพิธีกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ...

Read more

ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์)

20-10-2559 Hits:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 19 ต.ค.2559 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์) เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน และให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณด่าน ตม.เชียงแสน ...

Read more

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (รถยนต์ 1 คัน)

29-08-2559 Hits:52 ประกาศ Super User

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน ๑ รายการ >>อ่านรายละเอียด PDF

Read more

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

29-08-2559 Hits:178 ประกาศ Super User

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน ๕๐ รายการ

Read more

พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงแสน